Artikler

Kruså Mejeri sparede 350.000,-kr

arrow_backTil oversigten

14. oktober 2022 | Tech Instrumentering ApS

Overvågning
af hvidost-produktion
På hvidost-mejeriet i Kruså har man investeret i sensorer, der nøje overvåger membranfiltreringsanlæggene og giver en tilbagemelding, hvis filtreringen ikke kører optimalt. Det optimerer produktionen af hvidost, sikrer rettidigt vedligehold og gør mejeriet mere bæredygtigt
Af Klaus Hansen, levnedsmiddelingeniør
Arla-mejeriet i Kruså er et af de største produktionssteder for hvid ost. Ostepro- duktionen eksporteres til stort set hele Europa med Tyskland som det største marked.
På mejeriet arbejder man på at få nye erfa- ringer med kontinuerlig overvågning af membranfiltreringsanlæggene. Ved at forsyne anlæggene med sensorer, der nøje overvåger filtreringen, sikres, at produkt- tabet holdes på et absolut minimum, og at der foretages rettidigt vedligehold. Des- uden sikres en mere bæredygtig mejeri- produktion.
Mejeriet har således forsynet deres mem- branfiltreringsanlæg med sensorer fra Tech Instrumentering - og sensorerne giver en tilbagemelding, hvis membranfil- treringen ikke kører optimalt.
Sensorerne er koblet på henholdsvis meje- riets ultrafiltreringsanlæg (UF) og omvendt osmose-anlæg (RO - Reverse Osmosis). Sensorerne måler renheden af permeatet (det, der løber igennem filteret) og dermed, hvor effektiv membranfiltreringen er.
Hvis UF- og RO-anlæggene således ikke arbejder optimalt, så sladrer de indbyggede sensorer straks - og en procesoperatør kan skride ind og løse problemet, hvorved membranfiltreringen hurtigt kan komme op på fuld kapacitet igen. Det sikrer mod produkttab og har også miljømæssige ge- vinster, hvilket samlet er med til at sikre en mere bæredygtig produktion.
De pågældende sensorer er fremstillet af
Arlas mejeri i Kruså har investeret i sensorer, der nøje overvåger membranfiltreringsanlæggene. Det optimerer produktionen af hvidost, og gør mejeriet mere bæredygtigt. Mejeriet er særdeles tilfreds med sensorerne fra Satron Instruments og overvejer også at få monteret en sensor på deres CIP-anlæg.
Satron Instruments og leveret af Tech Instrumentering.
Sensoren sikrer optimal drift
- Arbejdet med at implementere senso- rerne er i fuld gang, fortæller Tobias Krau-
Nærbillede af sensoren, der holder øje med renheden af permeatet fra mejeriets UF- og RO-anlæg. Hvis der er rester af fedt, protein eller laktose i permeatet, så giver sensoren straks en alarm i processtyringssystemet. Herefter kan operatøren skride ind og rette fejlen, så membranfiltreringen hele tiden er så effektiv som mulig. Sensoren er leveret af Tech Instruments.
se, der arbejder med optimeringer på Arla- sitet i Kruså. Han fortsætter:
- Det kan ske, at der ryger en O-ring i UF- anlægget, og derved opstår der en utæt- hed, så effektiviteten af anlægget falder. Dette registrerer sensoren straks og giver en alarm til procesoperatøren. Og så er det bare at få skiftet O-ringen, så membranfil- treringsanlægget kan komme op og køre igen.
Da sensoren måler renheden i permeatet, så registrerer den straks, hvis permeatet indeholder fedt eller protein - og det er netop fedt og protein, der opsamles i reten- tatet (det, som filteret tilbageholder/filtre- rer fra). Uden sensoren ville de værdifulde stoffer - her fedt og protein - løbe over i permeatet og tabes, hvor- ved udbyttet af membranfiltreringen mindskes betydeligt.
Membranernes effektivitet falder med tiden
Kruså Mejeri har fire forskellige membrananlæg. De optiske sen- sorer er installeret på tre af anlæggene.
Membranerne bliver efterhånden slidte, hvorved deres kapacitet falder, og efterhånden er kapaciteten faldet så meget, at membra- nerne skal skiftes.
Når membranerne er slidte, kommer der små mængder af fedt, protein eller laktose over i permeatet, hvilket Satron-sensoren registrerer.
- Med informationen fra sensorerne, samt analyser af permeatet, håber vi i fremtiden at kunne skifte membranerne rettidigt som forebyggende vedligehold, hvorved det sikres, at driften af UF- anlæggene er så optimal som muligt, siger Tobias Krause.
Genbrug af vand til CIP og mindre miljøbelastning
Arla-mejeriet har også koblet en Satron VOD-sensor på deres omvendte osmoseanlæg. Årsagen er, at permeatet fra UF-anlæg- get indeholder værdifuld laktose, der ikke er filtreret fra i UF- anlægget. Laktosen opkoncentreres ved membranfiltrering i me- jeriets omvendte osmoseanlæg.
I RO-anlægget opkoncentreres laktosen i retentatet. Denne lak- tose sendes videre til andre mejerier og finder anvendelse her. Samlet betyder det, at alle mælkens bestanddele udnyttes, hvil- ket er med til at sikre en optimal udnyttelse af mælken og en mere bæredygtig drift af mejeriet.
Efter RO-behandlingen er permeatet nu blevet så rent, at det kan genanvendes på mejeriet. Herved mindskes mejeriets vandfor- brug, hvilket er med til at spare på grundvandet.
På Kruså Mejeri ledes RO-permeatet således over til CIP-anlægget og anvendes her til rengøring af procesanlægget. Mejeriet forven- ter også her, at de optiske sensorer vil sikre et rettidigt skifte af membranerne i RO-anlægget. Derved mindskes mejeriets spilde- vandsbelastning, da spildevandet får en mindre COD-værdi og derfor kræver mindre rensning i Arlas rensningsanlæg. Det mind- sker mejeriets miljøbelastning på den omgivende natur.
COD er en forkortelse for Chemical Oxygen Demand; et tal der afslører, hvor meget organisk stof der er i spildevandet. Det angi- ves ofte i mg ilt per liter.

Artikel er skrevet af:

Tech Instrumentering ApS

Hos Tech Instrumentering arbejder vi med verdens førende mærker inden for måling af flow, tryk, niveau, temperatur, viskositet, turbiditet, energiforbrug mv. Herudover tilbyder vi personlig, gratis og uforpligtende rådgivning, så du kan være sikker på, at du ender med den rigtige løsning til netop din opgave. Vi rådgiver bl.a. om flowmåling, niveaumåling, trykmåling, temperaturmåling, kalibrering og analyseudstyr. 

Vores samarbejdspartnere er:

Beamex indenfor kalibreringsudstyr

Knick inden for analyseudstyr som pH og fuldautomatiske pH systemer, ledningsevne og iltmåling.

Aplisens

Se profil

Mød os på FoodTech 2022

Kim Andersen

Direktør

Tech Instrumentering ApS

På messen

Kim Andersen

Thomas Gisselmann

Teknisk konsulent

Tech Instrumentering ApS

Thomas Gisselmann

Christian Schrøder

Teknisk konsulent

Tech Instrumentering ApS

Christian Schrøder

keyboard_arrow_up